Deze website maakt gebruik van cookies

Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Samen energie opwekken  met
zon, water en wind

Veelgestelde vragen

Waarom een windpark bij Zijderveld?

Als we samen de doelstellingen van het klimaatakkoord willen halen, is het belangrijk dat we waar mogelijk duurzaam energie opwekken met behulp van wind. Dat kan op zee en op land. Windenergie op zee is vooral geschikt voor de industrie en andere sectoren die veel energie nodig hebben. Ons (platte)land is dichtbebouwd. Windenergie is daardoor in veel gebieden niet mogelijk. Daarom willen we de locaties in onze eigen regio die wel geschikt zijn voor het plaatsen van windmolens zoveel mogelijk benutten. En wel op zo’n manier dat we er als lokale bewoners de vruchten van plukken.

Waarom richten jullie je niet op zonne-energie in plaats van windenergie?

Als energiecoöperatie ondersteunen we ook projecten op het gebied van zonne-energie, zoals het realiseren van zonnevelden en postcoderoosprojecten. Zonne-energie en windenergie vullen elkaar goed aan. Een windmolen levert vaak wel meer stroom dan een zonneveld. Ter vergelijking: een windmolen produceert jaarlijks voor ongeveer 4000 huishoudens (woningen) stroom. Als je evenveel stroom wilt opwekken met behulp van de zon dan heb je tussen de 140.000 en 200.000 m2 aan zonnepanelen nodig (18 - 26 KNVB voetbalvelden).

Is het plan voor het windpark al definitief?

Nee, nog lang niet. We zitten in de verkenningsfase. Het windpark is pas definitief als alle vergunningen zijn verleend en de initiatiefnemers besluiten om in het project te investeren. Dat duurt nog wel even.

Hoe groot wordt het windpark?

We gaan uit van (maximaal) 3 windturbines van 3-6 MW. Het type is nog onbekend. De afmetingen van de windmolens zijn naar verwachting groter dan de molens van windpark Autena in Vianen. De techniek gaat hard vooruit. De overheid subsidieert alleen de meest efficiënte windmolens (laagste kostprijs). Grotere windmolens zijn efficiënter, want hoe hoger en hoe groter de wieken, hoe meer wind en wordt ‘gevangen’. Je kunt dan met minder windmolens dezelfde hoeveelheid stroom opwekken.

Capaciteit inkoopstation medebepalend
Het windpark levert stroom aan het elektriciteitsnet via het ‘inkoopstation’, een soort kast. De capaciteit van de stroomkabels en het inkoopstation is medebepalend voor het aantal en soort windmolens dat je kunt plaatsen. Neem Windpark Autena Vianen. Daar zijn op het inkoopstation drie windmolens aangesloten met een ashoogte van 100 meter, een rotordiameter van 130 meter en een tiphoogte van 165 meter. Je kunt op een dergelijk inkoopstation ook twee grotere windmolens aansluiten met bijvoorbeeld een ashoogte van 150 meter, een rotordiameter van 150 meter en een tiphoogte van 225 meter.

De keuze voor een bepaald type windmolen hangt dus af van een aantal factoren en bepalen we in een later stadium.

Waar komen de molens precies?

De exacte locaties zijn nog niet exact bekend. We onderzoeken welke locaties, uitgaande van twee of drie windmolens het meest logisch zijn. Daarbij houden we rekening met de afstand tot woningen, natuurgebieden, weidevogelkerngebieden en het dorp Zijderveld. De windmolens moeten op 200 m afstand van de snelweg komen en op minimaal 600 m afstand van de Zijderveldselaan. Ook moeten we rekening houden met een gasleiding die ten zuiden van de snelweg ligt. We kunnen alleen een windmolen plaatsen als de grondeigenaar van de locatie wil meewerken en de gemeente er een vergunning voor geeft (dus als we voldoen aan alle regels).

Op de luchtfoto van het gebied op  deze pagina is indicatief een lijntje getekend, waar 2 of 3 windmolens kunnen komen.

Hoe dicht komen de windturbines bij de woningen

De windmolens worden op minimaal 500 meter afstand geplaatst van de woningen op de Zijderveldselaan. De meeste woningen liggen op een grotere afstand. De afstand tot het dorp Zijderveld (Dorpsweg) is minimaal 600 meter.

Gaan er veel vogels dood door de windmolens?

Elk jaar overlijden er een aantal vogels doordat ze tegen de wieken van de windmolen aanvliegen. Dat is helaas niet te voorkomen. Het aantal vogels dat slachtoffer wordt van de windmolens valt echter in het niet bij het aantal vogels dat slachtoffer wordt van het verkeer. En natuurlijk doen we er alles aan om de gevolgen voor de dieren en de natuur zo beperkt mogelijk te houden. Dat is ook bij wet geregeld. Voor het plaatsen van windmolens is namelijk een natuurvergunning nodig. Een ecologisch bureau doet daarvoor uitgebreid (veld)onderzoek naar de verwachte impact van de windmolens op flora en fauna (waaronder vogels). Gezien de grootte van het windpark verwachten we dat het aantal slachtoffers onder vogels (en vleermuizen) beperkt zal zijn

Past dit windpark in het beleid van de gemeente Vijfheerenlanden?

De gemeente Vijfheerenlanden moet binnen de regio Utrecht Zuid en West (in totaal 16 gemeenten) de doelstelling uit het klimaatakkoord helpen realiseren. Die doelstelling is fors: 49% minder CO2-uitstoot in 2030. Om dit te realiseren is heel veel duurzaam opgewekte energie nodig. Windenergie kan daar een belangrijke bijdrage in leveren. De verwachting is dan ook dat er de komende jaren tientallen molens bij zullen komen in de Vijfheerenlanden. Het is nog niet bekend of de gemeente kiest voor een windpark in dit gebied of een ander gebied of dat ze kiest voor andere vormen van duurzaam opgewekte energie.

Hoeveel draagt Windpark Zijderveld bij aan de doelstellingen in het klimaatakkoord?

Windpark Zijderveld wekt (afhankelijk van het aantal en de grootte van de windmolens) voldoende stroom op voor :

  • ruim de helft van de huishoudens van de gemeente Vijfheerenlanden
  • ruim 10% van het totale elektriciteitsverbruik
  • circa 1-2% van het gehele energieverbruik (inclusief warmte, transport, wegen etc.) van de gemeente Vijfheerenlanden.

 Windpark Zijderveld levert dus een mooie bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de gemeente Vijfheerenlanden. Al is de opbrengst (inclusief de opbrengst van windpark Autena in Vianen) nog niet genoeg om de doelstelling voor 2030 te halen. Daarvoor zijn er meer wind- en zonne-energieprojecten en maatregelen nodig. Maar windpark Zijderveld is al wel weer een stap in de goede richting.

Wanneer worden de windmolens gebouwd als het windpark doorgaat?

Dat is nog niet bekend. De realisatie van een windmolenpark is een langdurig traject. We overleggen in 2019 eerst met omwonenden en andere belanghebbenden en we bekijken samen hoe bewoners in de molens kunnen participeren. Vervolgens vragen we aan de gemeente om een principebesluit te nemen, waarna we een overeenkomst sluiten. Voordat we in 2020 de vergunningsaanvraag kunnen indienen bij de gemeente, zijn er eerst diverse onderzoeken nodig op het gebied van ecologie, veiligheid, geluid, slagschaduw etc. Waarschijnlijk start de bouw van de windmolens dan ook niet eerder dan in 2022.

Hoe zit het met slagschaduw en geluid van de windmolens?

Er zijn indicatieve geluids- en slagschaduwberekeningen uitgevoerd voor verschillende varianten. Bij alle woningen voldoen we minimaal aan de wettelijke norm. Woningen zullen maximaal 6 uur per jaar last hebben van slagschaduw. Bij de meeste woningen zal dit veel minder zijn. Dreigt de grens van 6 uur te worden overschreden, dan stoppen de molens automatisch. Dit is tot op de minuut te regelen.

 Voor geluid geldt een gewogen jaargemiddelde van maximaal 47 dB aan de buitenkant van een woning (binnenshuis is dit uiteraard veel minder). Het geluidniveau in de nacht is hierin zwaarder meegewogen. Deze grenswaarde is lager dan de regels voor verkeer in Nederland. Een geluidsniveau van 50 dB is vergelijkbaar met een koelkast die aanslaat of een auto die langsrijdt.

Waar gaan de opbrengsten van de windmolens naar toe?

We streven ernaar dat de helft van het windpark eigendom wordt van inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden (waaronder omwonenden). Iedereen die geïnteresseerd is en lid wordt van Energiecoöperatie de Knotwilg kan participeren in het windpark. Bijvoorbeeld door de Knotwilg geld te lenen voor de realisatie van het windpark tegen een aantrekkelijk rendement. Als het zover is, lees je daar meer over op deze website. Daarnaast willen we een omgevingsfonds oprichten voor de opbrengsten van het windpark. Met dit geld kunnen we andere lokale duurzame initiatieven steunen of direct omwonenden op passende wijze compenseren. Hoe we dat fonds precies invullen, overleggen we met onze leden en de mensen in het gebied.

Vergoeding grondeigenaren
Grondeigenaren die een windmolen op hun grond toestaan, krijgen hiervoor een marktconforme vergoeding. Grondeigenaren die kabels, wegen of overdraai van wieken op hun grond krijgen, ontvangen hiervoor ook een vergoeding.

Hoe staan omwonenden tegenover de plannen voor dit windpark?

Samen met Greentrust zijn we in gesprek gegaan met de direct omwonenden. De reacties zijn verdeeld en overwegend bezorgd. Dit was te verwachten en we hebben hier ook begrip voor. Op basis van de reacties en de input uit de omgeving kijken we hoe we het plan verder kunnen ontwikkelen.

Ik woon straks in de buurt van het windpark. Wordt mijn woning nu minder waard?

Er zijn al heel wat windparken in Nederland en er is het nodige onderzoek gedaan naar de impact  van windmolens op de waarde van een woning. Uit alle onderzoeksresultaten en taxatierapporten. blijkt dat de waarde van woningen binnen een straal van 2 km van de windmolen kan dalen. Er is een planschade regeling voor woningen waarvan de verwachtte waardedaling groter is dan 2%. In de praktijk blijft de waardedaling bijna altijd onder de 2%.

Van een waardedaling, hoe gering ook, wordt niemand blij. Daarom vinden wij het als energiecoöperatie des te belangrijker dat de lokale bewoners ook de vruchten kunnen plukken van de windmolens. Dit kan door deel te nemen in het windpark en de opbrengsten ten goede te laten komen aan de lokale gemeenschap.

Hebben omwonenden inspraak op het initiatief?

Het plan voor het windpark is nog in de verkennende fase. Het is nu nog mogelijk om wensen kenbaar te maken. We willen met omwonenden graag overleggen hoe we het plan verder uitwerken. Uitgangspunt is dat we het windpark samen van de grond krijgen, niet dat we het idee van tafel vegen. De noodzaak voor het duurzaam opwekken van energie is onomkeerbaar. Het is niet de vraag of we daarin mee moeten, maar hoe we als bewoners de regie houden en we zoveel mogelijk profijt hebben van wind- en zonne-energie uit eigen streek.

Kan je bezwaar indienen tegen de komst van het windpark?

In de vergunningsprocedure zijn meerdere mogelijkheden om zienswijzen en bezwaren in te dienen of beroep aan te tekenen. Maar zover is het plan nog niet. We gaan graag eerst met belanghebbenden in gesprek om te horen wat er leeft en of we bepaalde bezwaren weg kunnen nemen.    

Volg ons

Contactgegevens

Energie Coöperatie De Knotwilg UA

kvk  59480726
btw NL 853514872
bank NL73RABO0136540791

info@energiecooperatiedeknotwilg.nl
Postadres: (wij geven de voorkeur aan digitaal per mail)

Privacyverklaring